Live/Dead

karaktärisering av mikrobiell sammansättning med live/dead-teknik
tillbaka till projekt

kunniga

med många olika metoder

ihärdiga

för att klarlägga samband

strukturerade

för att bemästra data

Ozonbehandling har sedan tidigare visat sig effektivt för förbättring av sedimenteringsegenskaperna hos aktivt slam. Med relativt låga doser av ozon kan problem med slamsvällning, skumning och flytslam minskas. Detta sker genom att halten av trådformiga bakterier (filament) minskar. Trots den bevisade effekten har inte mycket varit känt vad gäller hur ozonbehandlingen egentligen fungerar. Denna undersökning genomfördes för att öka förståelsen för vilken effekt ozon egentligen har vid filamentbekämpning i aktivt slam. Prover togs ut efter ozonbehandling och karaktäriserades med hjälp av mikroskopering och infärgning med ”live/dead”-teknik. Med ”live/dead”-infärgning kan bakterier med skadade cellmembran särskiljas från de med intakta membran.

Det visade sig att ozon kan påverka olika typer av filament i olika stor grad. Bekämpning av vissa filament kan således kräva högre doser av ozon än andra. Infärgning med ”live/dead” visade också att en stor del av filamenten blir skadade i samband med ozonbehandlingen men finns kvar i slammet vilket tyder på att de blir inaktiverade och försvinner från systemet med överskottsslammet.