ELSA

Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk
tillbaka till projekt

systematiska

bearbetar stora mängder information effektivt

lyhörda

samverkar med många typer av organisationer

pedagogiska

presenterar komplex information tydligt

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

I projektet ELSA möts VA-Sveriges främsta experter inom luftning och drift- och processingenjörer och -tekniker samt projektledare för att tillsammans arbeta fram riktlinjer för design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning på svenska reningsverk.

Simon Bengtsson har en stor roll i projektet med att driva flera av arbetspaketen och sammanställa den kunskap som genereras under projektets gång i en slutrapport.

Bakgrund

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar av luftningsanläggningen, vilket kan ställa till problem då förändringen kanske inte uppnår den effektiviteten som systemet skulle kunna uppnå om hela anläggningen hade bytts ut. Då dessa behov uppkommer var 10-20 år saknas ibland dokumentation men också kunskap hos VA-huvudmännen om luftningsanläggningens olika funktioner, bakomliggande design och om relevanta krav för att säkerställa att en energieffektiv luftningsanläggning erhålls.

Om projektet

Projektet ELSA (Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk) är indelat i nio olika arbetspaket: Nuläges- och behovsanalys, Litteratursammanställning, Design och utformning, Drift och underhåll, Instrumentering, styrning och reglering, Modellering, Fallstudier, Upphandling och Kommunikation. Varje arbetspaket har en ansvarig person som leder arbetet inom paketet. Förutom litteraturstudier, kommer muntliga intervjuer, enkätundersökningar, workshops och studiebesök att genomföras.

Projektets parter representerar alla viktiga intressenter gällande luftningsanläggningar vid kommunala avloppsreningsverk såsom VA-bolag, leverantörer, konsulter, entreprenörer, forskningsinstitut och universitet.