Aerobt granulärt slam

närstudie av en ny vattenreningsteknik för anpassning till svenska förhållanden
tillbaka till projekt

erfarna

från de små detaljerna till helheten

trygga

från teori till praktik

noggranna

med allt vi gör

Aerobt granulärt slam (AGS) skiljer sig mot traditionella aktivslamflockar genom att de är större och kompaktare. Det gör att de sedimenterar betydligt snabbare och de kan därför bidra till kompakta reningsprocesser eftersom en hög slamhalt och kort sedimenteringstid kan tillämpas. För att granulering ska ske i reningsprocessen krävs att några faktorer samverkar. Granulernas storlek gör det gynnsamt att tillämpa simultan nitrifikation (i granulernas ytskikt) och denitrifikation (i granulernas inre, anoxiska delar).

Resultat från de ännu relativt få AGS-anläggningar som finns i världen tyder på en god potential för tekniken. Med bakgrund i att tekniken ännu är ganska okänd i Sverige utfördes en kunskapssammanställning om AGS genom litteratursökning, studiebesök och intervjuer av sakkunniga. En jämförelse med andra reningstekniker såsom aktivt slam, en hybridprocess med aktivt slam och ”moving bed biofilm reactor” samt membranbioreaktor utfördes med avseende på volymbehov, erforderlig markyta och elenergi. Den bekräftade att en AGS-process kan vara betydligt mer kompakt än aktivslamprocessen (40-50 % lägre markbehov) och ha en elenergianvändning lägre än samtliga andra alternativ. Ett högre vattendjup i AGS-processen, vilket vanligtvis tillämpas, minskar både yt- och energibehovet ytterligare.